Všeobecné podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Předmětem těchto všeobecných podmínek (dále jen „Podmínky“) je stanovení závazných pravidel, na jejichž základě bude probíhat přihlašování účastníků (dále jen „Přihláška“) na termíny letních táborů umístěné na webu pořadatele, nestanoví-li jinak zvláštní podmínky nebo oznámení umístěné na webu.

II. Definice použitých pojmů

 1. "Pořadatelem" je JEZDECKÝ KLUB HÁJNÁ HORA se sídlem Hájná Hora 611, 385 01 Vimperk – Vimperk II, IČO 22817310, zašťiťuje Jiří Sušila (nar. 24. 4. 1973), IČO 72020717
 2. "Webem" jsou internetové stránky www.eko-agrofarma.cz
 3. "Účastníkem" je osoba ve věku od 7 do 15 let, která má vyplněnou a odeslanou "Přihlášku" na tábor.
 4. "Zástupcem" je svéprávná osoba starší 18 let, která je z hlediska práva v příbuzenském vztahu s "Účastníkem" (Účastníky), tedy např. rodiče, prarodiče, pěstouni apod.

III. Přihláška

 1. Podmínkou pro naplnění platnosti přihlášky je vyplnění a zaslání veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v elektronickém objednávkovém formuláři "Zástupcem". Odeslaná "Přihláška" (Přihlášky) jsou závazné a "Zástupce" má právo požadovat zrušení či změnu, a to telefonicky, emailem nebo osobně.
 2. Do 24 hodin po odeslání "Přihlášky" obdrží "Zástupce" informační email obsahující náhodně vygenerovanou URL adresu, která odkazuje na vyplněné údaje z "Přihlášky".
 3. "Pořadatel" se zavazuje nejdéle do 72 hodin po obdržení "Přihlášky" do emailové schránky vystavit a zaslat fakturu. Pokud nebude faktura do této doby doručena, je "Zástupce" povinen neprodleně o této skutečnosti "Pořadatele" informovat.

IV. Platební podmínky

 1. "Zástupce" se zavazuje uhradit částku za "Přihlášku", která je uvedena na faktuře, a to nejdéle do data splatnosti (včetně). V opačném případě si "Provozovatel" vyhrazuje právo "Přihlášku" zrušit a požadovat náhradu škody, a to podle počtu dní mezi datem splatnosti a datem nástupu na termín uvedený v "Přihlášce" a to podle následující tabulky:

 2. < 7 dní 4 000,- CZK
  8 - 14 dní 3 000,- CZK
  15 - 21 dní 2 000,- CZK
  22 - 28 dní 1 000,- CZK

V. Osobní údaje

 1. "Pořadatel" prohlašuje, že veškeré osobní údaje získané prostřednictvím "Přihlášky" jsou důvěrné, budou použity pouze ve vztahu k zajištění účasti na letním táboře a nebudou jinak zveřejněny či vědomě poskytnuty třetí osobě.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy ČR. "Zástupce", který na "Webu" vytvoří "Přihlášku" potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
 2. Každý, kdo vědomě poruší zde uvedené podmínky nebo nebude jednat v souladu s dobrými mravy se dopouští protiprávního jednání a může po něm být požadována náhrada škody až do výše 10 000,- Kč.
 3. "Pořadatel" si vyhrazuje právo na případnou změny či doplnění "Podmínek". V tomto případě "Pořadatel" oznámí změny upozorněním na "Webu".
 4. Tyto podmínky jsou závazné a platné od 19. 1. 2018